Tổng số nhóm lớp trong toàn trường là 14.

- Nhà trường tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, tạo cảnh quan nhà trường thân thiện do vậy đã thu hút được số trẻ đến trường ngày một đông.

Trong đó:

- Nhà trẻ có 6 nhóm:

2 nhóm 13 – 24 tháng(A - B)

3 nhóm 25 – 36 tháng(A – B – C)

- Mẫu giáo có 7 lớp:

3 lớp 5 – 6 tuổi(A – B - C)

3 lớp 4 – 5 tuổi(A – B - C)

3 lớp 3 – 4 tuổi(A – B - C)