THỜI GIAN THỰC HIỆN TRONGNĂM HỌC

1/ Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục đào tạo là 35 tuần/năm học. Kỳ I thực hiện 18 tuần, kỳ II thực hiện 17 tuần bắt đầu thực hiện từ ngày 10/9/2018.

2/ Mỗi tuần thực hiện 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 ôn tập

3/ Mỗi ngày thực hiện đúng chế độ sinh hoạt như sau:

*Chế độ sinh hoạt nhà trẻ

STT

THỜI GIAN MÙA HÈ

SỐ PHÚT

NỘI DUNG

THỜI GIAN MÙA ĐÔNG

SỐ PHÚT

1

6h30 - 7h30

60

Vệ sinh - Đón trẻ, điểm danh

6h45 - 7h50

65

2

7h30 - 8h00

30

Thể dục sáng

7h50 - 8h20

30

3

8h00 - 8h30

30

Chơi - tập

8h20 - 8h50

30

4

8h30 - 9h10

40

Hoạt động ngoài trời (HĐ góc)

8h50 - 9h30

40

5

9h10 - 10h00

50

Hoạt động tự chọn

9h30 - 10h10

50

6

10h00 - 11h00

60

Chuẩn bị - Vệ sinh - Ăn chính

10h10 - 11h10

60

7

11h00 - 14h00

180

Vệ sinh - Ngủ

11h10 - 14h00

170

8

14h00 - 14h40

40

Vệ sinh - Ăn phụ

14h00 - 14h40

40

9

14h40 - 15h40

60

Chơi - Tập

14h40 - 15h40

60

10

15h40 - 17h00

80

Chơi – Vệ sinh - Trả trẻ

15h40 - 17h00

80

*Chế độ sinh hoạt mẫu giáo

STT

THỜI GIAN MÙA HÈ

SỐ PHÚT

NỘI DUNG

THỜI GIAN MÙA ĐÔNG

SỐ PHÚT

1

6h30 - 7h30

60

Vệ sinh - Đón trẻ, điểm danh

6h45 - 7h50

65

2

7h30 - 8h00

30

Thể dục sáng

7h50 - 8h20

30

3

8h00 - 8h40

40

Học

8h20 - 9h00

40

4

8h40 - 9h10

30

Hoạt động ngoài trời

9h00 - 9h30

30

5

9h10 - 10h00

50

Hoạt động ở các góc

9h30 - 10h20

50

6

10h00 - 11h10

70

Vệ sinh - Ăn chính

10h20 - 11h30

70

7

11h10 - 14h00

170

Vệ sinh - Ngủ

11h30 - 14h00

150

8

14h00 - 14h30

30

Vệ sinh - Ăn phụ

14h00 - 14h30

30

9

14h30 - 15h50

80

Chơi, hoạt động theo ý thích

14h30 - 15h50

80

10

15h50 - 17h00

70

Chơi – Vệ sinh - Trả trẻ

15h50 - 17h00

70

 

*Thời khóa biểu

KHỐI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

13 - 24 tháng

PT THỂ CHẤT

TD Vận động

PT NHẬN THỨC

PT NGÔN NGỮ

LQ văn học

PT NHẬN THỨC

 

PT THẨM MỸ

GD âm nhạc

ÔN TẬP

25 -36 tháng

PT THỂ CHẤT

TDVận động

PT NHẬN THỨC

 

PT NGÔN NGỮ

LQ văn học

PT THẨM MỸ

Tạo hình

PT THẨM MỸ

GD âm nhạc

ÔN TẬP

3 - 4 tuổi

PT THỂ CHẤT

TD vận động

 

Giáo dục âm nhạc

 

PT NGÔN NGỮ

LQ văn học

PT NHẬN THỨC

- Khám phá xã hội

- Khám phá khóa học - LQ với một số khái niệm sơ đẳng về toán

PT THẨM MỸ

Tạo hình

ÔN TẬP

4 - 5 tuổi

PT THẨM MỸ

 

PT THỂ CHẤT

TD vận động

PT NGÔN NGỮ

LQ văn học

PT NHẬN THỨC

- Khám phá xã hội

- Khám phá khóa học

PT NHẬN THỨC

- LQ với một số khái niệm sơ đẳng về toán

ÔN TẬP

5 - 6 tuổi

PT NGÔN NGỮ

- LQ văn học

- LQ chữ cái

PT NHẬN THỨC

- LQ với một số khái niệm sơ đẳng về toán

PT THỂ CHẤT

TD vận động

 

PT THẨM MỸ

- Tạo hình

- GD âm nhạc

PT NHẬN THỨC

- Khám phá xã hội

- Khám phá khóa học

 

ÔN TẬP