Căn cứ văn bản số 614/SGDĐT-GDMN ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019; Hướng dẫn số 05/HD-GD&ĐT ngày 31/8/2018 của Phũng GD&ĐT huyện về phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; văn bản số 544/BC-BCĐ ngày 06/9/2018 của UBND huyện Đông Hưng về triển khai công tác an ninh học đường năm học 2018-2019; Căn cứ kế hoạch số 10/KH – GDMN ngày 05 thỏng 10 năm 2018 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp học mầm non huyện Đông Hưng ; Căn cứ vào tình hình thực tế phong trào giáo dục mầm non xã Đông Xuân, trường mầm non Đông Xuân xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 như sau:

A- NHIỆM VỤ CHUNG

Chủ động triển khai triển khai thực hiện tốt các kế hoạch và đề án trong Chương trỡnh hành động số 23-Ctr/HU ngày 24/01/2014 của Huyện ủy Đông Hưng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các hội nghị của Đảng, các văn bản của Nhà nước về giáo dục đào tạo và của ngành về nhiệm vụ năm học 2018-2019 với các mục tiêu cụ thể.

Tích cực tham mưu hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường. Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, công tác xó hội hoỏ giỏo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng trường và mua sắm đồ dùng, thiết bị, đồ chơi phục vụ chương trỡnh giỏo dục mầm non mới. Nõng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, chú trọng thực hiện tốt chương trỡnh GDMN mới. Tớch cực đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức cỏc hoạt động giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giỏo viờn, nhõn viờn để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các hoạt động CSGD trẻ. Tăng cường điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rừ nột việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

Củng cố và tăng cường thực hiện nề nếp, kỷ cương. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiêu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ giáo dục Mầm non, nâng cao chất lượng CSNDGD trẻ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học. Bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nhà giáo trong giao tiếp và ứng xử với trẻ. Chỳ trọng UDCNTT trong quản lý, trong dạy và học, trong chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên.

Đẩy mạnh cụng tỏc xó hội húa giỏo dục, huy động mọi nguồn lực để đầu tư mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học trọng tâm là đảm bảo an toàn trường học, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới giáo dục mầm non.

B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

II/ Quy mô mạng lưới trường lớp, công tác số lượng và phổ cập giáo dục

1. Quy mô, số lượng:

STT

TÊN NHÓM LỚP

TÊN GIÁO VIÊN

SỐ TRẺ ĐIỀU TRA

SỐ TRẺ CẦN HUY ĐỘNG

TỶ LỆ %

1

12- 24 tháng A

Vũ Thị Hợp

Phạm Thị Bích Nhuần

40 cháu

16 cháu

40

2

12- 24 tháng B

Vũ Thị Hải Yến

42 cháu

17 cháu

40,5

3

25 -36 tháng A

Phạm Thị Dịu

Vũ Thị Nụ

29 cháu

28 cháu

96,6

4

25-36 tháng B

Vũ Thị Thúy

Nguyễn T Thanh Thủy

35 cháu

34 cháu

97,1

5

25 -36 Tháng C

Vũ Thị Giang

Nguyễn Thị Tuyết

32 cháu

32 cháu

100

6

Lớp 3 tuổi A

Đặng Thị Ân

Khổng Thị Hiền

37 cháu

37 cháu

100

7

Lớp 3 tuổi B

Vũ Thị Hoa a

Vũ Thị Nhạn

31 cháu

31 cháu

100

8

Lớp 3 tuổi C

Vũ Thị Ngọc Lan

Đặng Thị Vân

32 cháu

32 cháu

100

9

Lớp 4 tuổi A

Đặng Thị Ngọc Mai

Vũ Thị Hằng

40 cháu

40 cháu

100

10

Lớp 4 tuổi B

Vũ Thị Thủy

Vũ Thị Tuyết Ngọc

38 cháu

38 cháu

100

11

Lớp 4 tuổi C

Vũ Thị Tươi

Bùi Thị Nguyệt

41 cháu

41 cháu

100

12

Lớp 5 tuổi A

Vũ Thị Nguyệt

Vũ Thị Hoa B

38 cháu

38 cháu

100

13

Lớp 5 tuổi B

Đặng Thị Khanh

Đặng Thị Mai

43 cháu

43 cháu

100

14

Lớp 5 tuổi C

Vũ Thị Yến

Vũ Thị Huyền

42 cháu

42 cháu

100

 

2. Đẩy mạnh công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi:

III. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

  1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

 

2. Đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ

3. Đổi mới các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trỡnh giỏo dục mầm non

IV Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

V- Xõy dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên, nhân viên

VI- Nõng cao hiệu lực, hiệu quả cụng tỏc quản lý giỏo dục

VII. Nõng cao hiệu lực, hiệu quả cụng tỏc quản lý giỏo dục

VII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xó hội húa giỏo dục

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

ĐẶNG THỊ THẮM