• Bảng phân công nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách nhóm lớp như sau:

STT

TÊN NHÓM LỚP

TÊN GIÁO VIÊN

SỐ TRẺ ĐIỀU TRA

SỐ TRẺ GIAO MỖI CHO NHÓM LỚP

TỶ LỆ %

1

12- 24 tháng A

Vũ Thị Hợp

Phạm Thị Bích Nhuần

40 cháu

16 cháu

48

2

12- 24 tháng B

Vũ Thị Hải Yến

42 cháu

17 cháu

51,0

3

25 -36 tháng A

Phạm Thị Dịu

Vũ Thị Nụ

29 cháu

28 cháu

96,6

4

25-36 tháng B

Vũ Thị Thuý

Nguyễn Thị Thanh Thủy

35 cháu

34cháu

97,1

5

25 -36 Tháng C

Vũ Thị Giang

Nguyễn Thị Tuyết

32 cháu

32 cháu

100

6

Lớp 3 tuổi A

Đặng Thị Ân

Khổng Thị Hiền

37 cháu

37 cháu

100

7

Lớp 3 tuổi B

Vũ Thị Hoa B

Vũ Thị Nhạn

31 cháu

31 cháu

100

8

Lớp 3 tuổi C

Vũ Thị Ngọc Lan

Đặng Thị Vân

32 cháu

32 cháu

100

9

Lớp 4 tuổi A

Đặng Thị Ngọc Mai

Vũ Thị Hằng

40 cháu

40 cháu

100

10

Lớp 4 tuổi B

Vũ Thị Thủy

Vũ Thị Tuyết Ngọc

38 cháu

38 cháu

100

11

Lớp 4 tuổi C

Vũ Thị Tươi

Bùi Thị Nguyệt

41 cháu

41 cháu

100

12

Lớp 5 tuổi A

Vũ Thị Nguyệt

Vũ Thị Hoa b

38cháu

38 cháu

100

13

Lớp 5 tuổi B

Đặng Thị Khanh

Đặng Thị Mai

43 cháu

43 cháu

100

14

Lớp 5 tuổi C

Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Yến

42 cháu

42 cháu

100

Tổng

520

470

90,4